Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

0

Thay đổi các đặt mã các tài liệu của project trong thư mục Drawings

Avatar
Franz Phan

Ví dụ trước đây task cso tên:

0A innitial

thì các tài liệu đưa vào thư mục cũng có tên được ghi ví dụ là : 23.02.03 0A ...

Từ hôm nay các task ko cần đặt số nữa, nhưng các tài liệu đưa vào vẫn cần có mã,

Mã sẽ được lấy theo dãy sô  Documents/Task ID được nhìn thấy trong mỗi task,

2Comments
Avatar
Discard
Avatar
James Dinh
-

Dạ a

Avatar
Aria Lee
-

Dạ

1Answer
0
Avatar
Bill Lee
Best Answer

Dạ

Avatar
Discard