Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

1

Quy chế Công ty

Avatar
Mimi Nguyen

Nơi cập nhật các vấn đề liên quan quy chế

1 Comment
Avatar
Discard
Avatar
Mimi Nguyen
-

Hi anh/chị,
Quy chế vừa cập nhật ở mục A.2, bảng A.2 về tỷ lệ hưởng các khoản phúc lợi
Em cám ơn!

2 Answers
1
Avatar
Mimi Nguyen
Best Answer

Hi anh/chị,
Quy chế vừa cập nhật ở mục A.4, bảng A.4.1.2 về việc thông báo nghỉ phép.
Em cám ơn!

Avatar
Discard
0
Avatar
Brian Nguyen
Best Answer

ok, thank Minh

Avatar
Discard