Public announcement

Welcome!

Nơi cập nhật các thông báo mới của công ty

1

Qũy ăn chơi, nhảy múa

Avatar
Aria Lee

Bảng thống kê tiền qũy:

Date

Description

Debit

Credit

Balance

21.09.11

Thu tiền phạt check in trễ T8 (70%) 

-

189,000.00

1,086,833.00

21.09.11

Thu tiền phạt quản lý công việc T8 (10%)

-

428,633.84

1,515,466.84

21.10.12

Thu tiền phạt check in trễ T9 (70%)

-

231,000.00

1,746,466.84

21.10.17

Chi tiền ăn nhậu tại nhà chị Linh

1,482,000

(hóa đơn)

 -

264,466.84

21.11.11

Thu tiền phạt quản lý công việc T10 (10%)

-

 130,215.52

394,682.36

21.11.11

Thu tiền phạt check in trễ T10 (70%) 

-

 640,500.00

1,035,182.36

21.12.10

Thu tiền phạt quản lý công việc T11 (10%)

-

929.62

1,036,111.98

21.12.10

Thu tiền phạt check in trễ T11 (70%) 

-

234,500.00

1,270,611.98

22.01.11

Thu tiền phạt quản lý công việc T12 (10%)

-

74,338.03

1,344,950.01

22.01.11

Thu tiền phạt check in trễ T12 (70%) 

-

280,000,00

1,624,950.01

22.02.11

Thu tiền phạt check in trễ T1 (70%) 

-

203,000,00

1,827,950.01

22.02.11

Thu tiền thua cua bầu đầu năm 2022 (90%)

-

4,284,000,00

6.111,950.01

22.03.11

Thu tiền phạt check in trễ t2 (70%)

-

210,000.00

6,321,950.01

22.04.12

Thu tiền phạt check in trễ t3 (70%)

-

315,000.00

6,636,950.01

22.05.10

Thu tiền phạt check in trễ T4 (70%)

-

406,000.00

7.042.950.01

22.05.23

Chi tiền ăn nhậu ngày 21.05

3,749,500

(hóa đơn)

-

3,293,450.01

22.06.10

Thu tiền phạt check in trễ T5 (70%)

-

612,000.00

3,905,450.01

22.07.20

Thu tiền phạt check in trễ T6 (70%)

-

381,500.00

4,286,950.01

22.08.11

Thu tiền phạt check in trễ T7 (70%)

-

310,416.00

4,597,366.01

22.09.12

Thu tiền phạt check in trễ T8 (70%)

-

308,152.00

4,905,518.01

22.10.10

Thu tiền phạt check in trễ T9 (70%)

-

131,250.00

5,036,768.01

23.01.28

Chi tiền ăn nhậu ngày 28/01

1,373,000

(hóa đơn)

-

3,663,768.01

23.03.05

Chi tiền ăn, cafe ngày 05/03

977,000

(hóa đơn)

-

2,686,768.01

23.03.08

Chi tiền ăn ngày 08/03

1,937,000

(hóa đơn)

-

749,768.01

 

Đơn vị : VNĐ

Quản lý: Aria Lee
4Comments
Avatar
Discard
Avatar
Aria Lee
-
Avatar
Brian Nguyen
-

Nếu các link ở trên không click được thì mn click vào link ở dưới cm này nhé

21.10.17 Chi tiền ăn nhậu tại nhà chị Linh
https://www.dropbox.com/s/k7ev1f9trobapcm/21.10.23 H%C3%B3a %C4%91%C6%A1n %C4%83n u%E1%BB%91ng t%E1%BA%A1i nh%C3%A0 ch%E1%BB%8B Linh.PNG?dl=0

22.05.23 Chi tiền ăn nhậu ngày 21.05
https://www.dropbox.com/sh/47uhxud480my5vf/AADK5y9z-ucOgaeWbnSdMu3Ua?dl=0

23.01.28 Chi tiền ăn nhậu ngày 28/01
https://www.dropbox.com/s/w4ajzitfns7nd7r/23.01.28 H%C3%B3a %C4%91%C6%A1n.jpg?dl=0

Avatar
Aria Lee
-
Avatar
Aria Lee
-